Splošni pogoji

  • 05.04.2013.

SPLOŠNI POGOJI PRODAJE IN DOBAVE BLAGA LEDO d.o.o.

1.  VELJAVNOST

Splošni pogoji prodaje in dobave blaga Ledo d.o.o. (v nadaljevanju Splošni pogoji) veljajo za vse dejavnosti (ponudba, prodaja, dobava) družbe Ledo d.o.o.  (v nadaljevanju Ledo), ki jih sklepa s svojimi  kupci.  Za vsa odstopanja od teh pogojev se zahteva pisno soglasje Ledo.  

Kupec z oddajo naročila sprejema te pogoje, ki ga tudi pravno obvezujejo. Če je eden ali več določil teh pogojev v celoti ali deloma neveljavnih, to ne vpliva na veljavnost drugih pogojev. V tem primeru neveljavno določilo nadomesti določilo, ki je najbližje gospodarskemu namenu neveljavnega določila. V primeru nejasnosti posameznih določil, se te interpretirajo kot je najbližje gospodarskemu namenu nejasnega določila.

2.  PONUDBE IN SKLEPANJE POGODB

Ponudbe Ledo v zvezi s ceno, količino, dobavo in časom dobave niso zavezujoče, razen če so izrecno označene kot zavezujoče. Ledo mora potrditi naročilo kupca v pisni obliki, drugače pogodba ni sklenjena.  Morebitne  očitne napake v ponudbah ali računih se lahko kadar koli popravijo brez odobritve kupca.

3.  CENE

Vse cene so franko kupec vključno z embalažo in brez DDV, razen če je izrecno drugače pisno dogovorjenoOsnova za izračun cene je teža v kg ali cena po komadu - kot je določeno v času odpreme.

Rok plačila je določen v pisnem potrdilu naročila. Rok plačila začne teči od dneva izdaje dobavnice.

4.  DOBAVA

a) Dobava je franko sedež ali poslovna enota kupca, če ni drugače pisno dogovorjeno.

b) Transport blaga določi Ledo, razen če ni drugače pisno dogovorjeno. Za razklad dobavljenega blaga je odgovoren kupec.

c) Dobavni rok začne teči z dnem z dnem potrditve naročila. Če je bilo dogovorjeno plačilo blaga pred dobavo, začne dobavni rok teče z dnem prejema plačila. Dobavni rok Ledo ni splošno zavezujoč. Ledo lahko dobavi blago tudi pred dogovorjenim rokom dobave ali pa najkasneje  7  dni po izteku roka dobave. Če Ledo zamuja z dobavo blaga več kot 7 dni, lahko kupec odstopi od pogodbe. Določilo o dobavnem roku ni bistvena sestavina pogodbe med Ledom in kupcem.

d) V primeru nepričakovanih ovir za dobavo blaga ali  višje sile,  ima Ledo pravico do podaljšanega časa dobave, lahko pa v celoti ali deloma odstopi od dobave, brez kakršnih koli odškodninskih obveznosti.

e) Redno plačevanje računov za  dobavljeno blago je pogoj za redno dobavo blaga kupcu. V primeru zamude plačila s strani kupca, ima Ledo pravico zaustaviti nadaljnjo izdobavo blaga.

f) Dobava blaga lahko količinsko odstopa +/- 10 % od naročene količine, zaradi česar kupec nima pravice odstopiti od pogodbe ali zahtevati odškodnine.

g) Ledo si pridržuje pravico do sprememb ponudbe izdelkov, kot tudi do dobave minimalno spremenjenega blaga, brez da bi obvestil kupca, vendar ima v tem primeru kupec pravico spremenjeno blago zavrniti in ga ni dolžan prevzeti.

5.  PRENOS TVEGANJA

Tveganje za poškodbo, izgubo ali kraja blaga se prenese  v trenutku dostave blaga na sedež ali poslovno enoto kupca. Kupec mora Ledo zagotoviti dostop dostavnega vozila neposredno do lokacije in možnost parkiranja dostavnega vozila na lokaciji,  navedeni na naročilu.

6.  PLAČILNI POGOJI

a) Kupec plačilo blaga izvede na podlagi izstavljenega računa s strani Ledo, v roku, ki je dogovorjen v  pogodbi.  V primeru posebnega pisnega dogovora je možno tudi plačilo v gotovini ob dostavi blaga.

b) V primeru kupčeve zamude s plačilom obveznosti po izdanem računu, kupec brez posebnega obvestila  izgubi pravico do vseh do takrat dogovorjenih popustov.

c) V primeru, da kupec zamuja s plačilom, se mu zaračunajo zakonske zamudne obresti. V primeru zamude nad 30 dni se kupcu zaračunajo zakonske zamudne obresti, povečana za 30 %.  Če kupec zamuja s plačilom nad 30 dni, ga Ledo opominja na plačilo, za kar ima pravico zaračunati stroške opominjanja.

d) V primeru zamude pri plačilu obveznosti se delna plačila poračunajo  v skladu z Obligacijskim zakonikom, ne glede na navedbo kupca o namenu plačila, in sicer najprej na stroške, nato obresti, na koncu na glavnico po najstarejšem zapadlem računu.

e) Ledo ima pravico, da od kupca pred dobavo blago,  zahteva delno ali celotno plačilo naročenega blaga. 

f) V primeru upravičenega dvoma o plačilni sposobnosti kupca lahko Ledo brez odpovednega roka odstopi od potrjenih naročil in že sklenjenih dogovorov o dobavah, upoštevajoč eventuelna predplačila. Vse neplačane obveznosti s strani kupca zapadejo v takojšno plačilo.

g) Odstop kupčevih terjatev do  Ledo tretjim osebam, ni dovoljen, razen ob izrecnem pisnem soglasju Ledo.  Brez izrecnega soglasja Ledo, ni mogoča kakršna koli kompenzacija s strani tretjih oseb;  v primeru soglasja za kompenzacijo, stroške le-teh v celoti nosi kupec.

h) Kupec nima pravice do zadržanja plačila kupnine za dobavljeno blago  zaradi morebitnih zahtevkov do Ledo.

i) Vse pravice Ledo iz te točke so samostojne pravice in  se uveljavljalo poleg drugih pravic in odškodninskih zahtevkov Ledo do kupca.  

7.  PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

a) Prodano blago ostane v lasti Ledo tudi po izročitvi blaga v posest kupcu, in sicer vse dokler kupec ne plača kupnine v celoti.  V primeru nepravočasnega plačila blaga, ima Ledo pravico, da blago zaseže in odpelje v breme kupca,  vse pravice Leda iz naslova neplačila računa ostanejo v veljavi.

b) Kupec ima pravico uporabljati blago v običajnem okviru poslovne dejavnosti, vendar blaga ne sme zastaviti ali ga dati kot varščino. Izvršbe s strani drugih upnikov in morebitno  insolventnost,  je kupec  nemudoma dolžan sporoči Ledo. 

c) Kupec je dolžan z dobavljenim blagom skrbno ravnati, ga vzdrževati in ga zavarovati pred tveganjem  za poškodbo, izgubo ali krajo, ves čas, dokler je blago last Ledo. 

d) Kupec mora v vsakem primeru zamude plačila, ki je  posledica insolventnosti, dovoliti Ledo dostop, zasego in odvoz blaga.

8.  KAKOVOST BLAGA IN REKLAMACIJE 

a) Kupec je dolžan ob dobavi blago kvalitativno in količinsko pregledati.  Vsi padci kakovosti in napake, ki nastanejo po dobavi, gredo v breme in stroške kupca. Količinske reklamacije po prevzemu blaga niso možne.

b) Ledo ne prevzema odgovornosti za napake, ki so posledica nestrokovne uporabe blaga, nepravilnega skladiščenja  in blaga, ki mu je potekel rok uporabe.

c) V primerih, ko so ravnanja kupca v nasprotju s zgoraj navedenimi določili, so vsi  zahtevki za zamenjavo blaga ali zahtevki za povrnitev škode izključeni.

d) Če je napaka blaga posledica ravnanja tretje osebe, kupec nima pravice do odškodninskega zahtevka do Ledo, ampak do povzročitelja napake.

e) Reklamacijski zahtevek se lahko uveljavlja na podlagi:

- količinske napake – takoj ob prevzemu, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo,

- poškodba blaga -  takoj ob prevzemu, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo,

- kakovostne napake  - v roku 8 dni, šteto od dostave blaga. Kupec mora na lastne stroške na sedež Ledo posredovati pisno reklamacijo z identifikacijskimi podatki reklamiranega blaga,  navedbo vzrokov reklamacije in vzorec blaga.

V primeru upravičene reklamacije kupca ima Ledo  po lastni presoji pravico do zamenjave blaga, znižanje cene blaga, izdajo dobropisa ali plačilo odškodnine. Odškodnina ne more presegati zneska na računu za tozadevno blago. Vsi drugi  zahtevki kupca so izključeni.

f) Reklamacija ne zadrži  obveznost plačila blaga.

9.  NADALJNJA PRODAJA BLAGA

a) Kupec je dolžan upoštevati navodila Ledo za skladiščenje  in prodajo blaga.

b) Kupec mora dobavljeno blago skladiščiti pod posebnimi pogoji.

c) Kupec  mora blago Ledo prodajati v njegovi  izvirni embalaži, ki ne sme biti poškodovana ali kakorkoli spremenjena. 

10.  ODGOVORNOST ZA SKRITE NAPAKE

a) Vsi odškodninski zahtevki kupcev, kot tudi tretjih oseb, ki temeljijo na zakonsko opredeljeni odgovornosti za skrite napake, obvezujejo Ledo le,  če kupec ali tretja oseba dokaže, da je bila napaka narejena s strani Ledo naklepno.  Ne glede na to pa je odškodninska odgovornost za škodo izključena, če poslovanje poteka med pravnimi osebami.

b) V primeru, da kupec proda blago tretjim osebam, se kupec zavezuje, da bo izključil odškodninsko odgovornost za škodo Ledo.  V primeru, da kupec tega ne stori, je odškodninsko odgovoren za vso nastalo škodo, ki bi zaradi tega lahko nastala Ledo.

c) Če je Ledo odgovoren za škodo, je njegova odgovornost omejena na napako v dobavljenem izdelku in le do višine zneska na računu za zadevno blago (brez ddv in stroškov).

d) Odškodninske zahtevke zoper Ledo mora kupec vložiti pisno na sedež Ledo v roku 8 dni od dneva nastanka škode.  Vsi zahtevki zastarajo najkasneje  ob izteku  roka uporabe blaga, ki je naveden na blagu.

11.  IZREDNE OKOLIŠČINE

a) Ledo ne odgovarja za neizpolnitev obveznosti po pogodbi,  če nastopijo izredne okoliščine (kot so npr. stavka, upor, vojna, ukrepi vlade) ali zaradi višje sile.

b) Če katera od pogodbenih strank zaradi teh okoliščin ne more več izpolnjevati obveznosti, ima pravico  začasne ustavitve izvajanja pogodbe za čas trajanja izrednih okoliščin ali višje sile.

c) Če katera od pogodbenih strank trajno ne more več izpolnjevati  pogodbe zaradi izrednih okoliščin ali višje sile, ki presega 120 koledarskih dni, ima katera koli stranko pravico do odstopa od pogodbe. 

12.  ODSTOP OD POGODBE in POGODBENI POPUSTI

a) Ledo ima pravico, da odpove pogodbo s kupcem brez odpovednega roka v primeru, da kupec ne izpolnjuje  obveznosti. V  primeru neizpolnjevanja obveznosti s strani kupca prenehajo veljati vsi pogodbeno dogovorjeni popusti .

b) Ledo ima pravico ustaviti izvajanje pogodb s kupci, če le-ti predlagajo odlog plačila, prenehajo poslovati, se nad njimi začne insolvenčni postopek ali če kupec umre.

c) Pravice Ledo iz tega člena veljajo ne glede na druga določila teh splošnih pogojev.

13.  VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

Kupec se zavezuje, da bo vse podatke, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja in vse ostale podatke glede medsebojnega sodelovanja, varoval kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še najmanj 5 let po njegovem zaključku. Za poslovno skrivnost se štejejo zlasti: cenik, komercialni in ostali prodajni pogoji, pogoji glede pospeševanja prodaje in oglaševanja, računi, naročilnice, dopisi, zapisniki, pogodbene listine in vsi drugi podatki v materializirani ali nematerializirani obliki. Kršitelj poslovne skrivnosti odškodninsko odgovarja Ledo  za vso materialno in nematerialno škodo.

14.  KRAJ IZVEDBE,  KRAJ  PRISTOJNOSTI  IN VELJAVNA ZAKONODAJA

a) Kraj izvedbe dobave je sedež ali poslovna enota kupca. Kraj plačila je sedež Ledo.

b) Kraj pristojnosti glede na vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe, je Ljubljana, Slovenija. Poleg tega je Ledo  upravičen uveljaviti svoje lastne zahtevke v kraju kupčeve pristojnosti.

c) Uporablja se slovensko pravo.  Uporaba Dunajske konvencije in Rimske pogodbe sta izključeni.   

15.  SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV

Ledo lahko v skladu s svojo poslovno politiko kadarkoli spremeni te splošne pogoje. O spremembi splošnih pogojev  se kupce obvesti na primeren način. Primeren način se šteje objava na spletni strani www.ledo.si.  Šteje se, da je kupec seznanjen s spremembami v trenutku objave na spletni strani www.ledo.si.

Ti splošni pogoji se objavijo na spletnih straneh Ledo in veljajo od 1.9.2020 dalje do preklica ali spremembe.

Cookie policy

Da bo spletna stran lahko pravilno funkcionirala in da lahko izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo, uporabljamo piškotke. Več informacij poiščite v naši  Politiki piškotkov.

Izbor piškotkov na tem spletnem mestu

Spletni strani omogočite ali onemogočite uporabo funkcionalnih in/ali oglaševalskih piškotkov, opisanih v nadaljevanju:

Nastavitve Sprejemam vse Ok!